AOSC thông báo kế hoạch chuyển đổi ISO/IEC 17025:2017

Ngày 30/11/2017, tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đã được ban hành. Theo đó, các Phòng thử nghiệm áp dụng ISO/IEC 17025:2005 sẽ có khoảng thời gian là 3 năm để tiến hành chuyển đổi, nghĩa là quá trình chuyển đổi theo tiêu chuẩn mới phải được hoàn tất trước ngày 30/11/2020.

AOSC quy định tiến trình chuyển đổi từ ISO/IEC 17025:2005 sang ISO/IEC 17025:2017 cho các Phòng thí nghiệm đã được công nhận hoặc chuẩn bị xin công nhận như sau:

- Từ ngày 30/04/2018, AOSC sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ công nhận năng lực Phòng thử nghiệm phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

- Đối với khách hàng đăng ký công nhận lần đầu và nộp đơn trước ngày 30/09/2018, Quý khách hàng sẽ được lựa chọn đánh giá theo phiên bản cũ hoặc phiên bản mới. Khách hàng lựa chọn phiên bản cũ (ISO/IEC 17025:2005) sẽ phải tiến hành một cuộc đánh giá chuyển đổi ngay trong lần đánh giá giám sát đầu tiên, nhằm mục đích đảm bảo khách hàng đó sẽ hoàn tất chuyển đổi Hệ thống quản lý của mình theo phiên bản mới trước ngày 30/11/2020.

- Tất cả khách hàng gửi đơn đăng ký công nhận lần đầu sau ngày 30/09/2018 sẽ được tiến hành đánh giá theo phiên bản mới.

- Đối với các khách hàng đã được công nhận bởi AOSC và vẫn trong thời gian hiệu lực:

+ Nếu thời điểm hết hiệu lực của khách hàng là sau ngày 30/09/2018, thì cuộc đánh giá tái công nhận sẽ được tiến hành dựa trên tiêu chí đánh giá là ISO/IEC 17025:2017.

+ Nếu thời điểm hết hiệu lực của khách hàng là trước ngày 30/09/2018, thì khách hàng được quyền chọn đánh giá theo tiêu chuẩn cũ hay tiêu chuẩn mới. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý rằng nếu sau 01/03/2020 mà PTN vẫn chưa được đánh giá theo ISO/IEC 17025:2017 thì hạn cuối để tổ chức đánh giá chuyển đổi là ngày 30/06/2020.

+ Trong trường hợp đến ngày 30/11/2020 mà khách hàng vẫn chưa hoàn tất chuyển đổi hệ thống của mình phù hợp với ISO/IEC 17025:2017, AOSC sẽ tiến hành đình chỉ hiệu lực công nhận cho tới khi có bằng chứng khách quan chứng minh rằng HTQL của khách hàng đã phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn mới (ISO/IEC 17025:2017). 

Tin tức liên quan