ISO/IEC 17025:2005

1. Phạm vi và mục đích

1. Purpose and Scope

Tài liệu này được áp dụng tại AOSC và các tổ chức đề nghị công nhận nhằm giúp các PTN nắm bắt được các chương trình công nhận, phân loại các lĩnh vực được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025.

This  document is applied at AOSC and organizations applying for accreditation for the purpose of helping the laboratories  catch up on accreditation programs, classifying accredited sector according to ISO 17025 standard.

2. Tài liệu tham khảo

AOSC-QM: Sổ tay chất lượng

ISO 17011:2004

ISO/IEC 17025:2005.

2. Reference documents:

AOSC-QM: Quality Manual

ISO 17011:2004

ISO/IEC 17025:2005

3. Đào tạo và trách nhiệm thực hiện

Nhân viên phòng công nhận phải thấu hiểu chương trình công nhận và hướng dẫn khách hàng khi gửi đề nghị công nhận đến AOSC.

3. Implementation and training 

Staffs must understand accreditation program and guide customers to submit applications for accreditation to AOSC.

4. Nội dung quy trình

Công nhận các phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC):

Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:2004

Chuẩn mực đánh giá: ISO/IEC 17025:2005.

 

Hoạt động công nhận của AOSC nhằm mục đích mang lại lợi ích cho khách hàng dựa trên:

Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý phòng thí nghiệm.

Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn.

 

Hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn được chia thành các lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn. Mỗi lĩnh vực thử nghiệm/hiệu chuẩn gồm nhiều loại phép thử/hiệu chuẩn. Việc công nhận các phòng thí nghiệm được cấp cho các phép thử/hiệu chuẩn cụ thể hoặc loại phép thử/hiệu chuẩn căn cứ vào cơ sở pháp lý là các phương pháp thử tiêu chuẩn hoặc phương pháp nội bộ phòng thí nghiệm nếu phương pháp đó đạt được độ chính xác và tin cậy cần thiết. Phương pháp thử tiêu chuẩn có thể là phương pháp thử quy định trong các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn của các tổ chức Quốc tế khác hoặc tiêu chuẩn của một quốc gia khác.

Các lĩnh vực thử nghiệm hiệu chuẩn được công nhận hiện nay gồm:

 

4. Procedure

Accrediting laboratories according to ISO / IEC 17025:2005 is one of the accrediation programs of Accreditation Office for Standards Conformity Assessment Capacity (AOSC):

It's is organized and operated in accordance with ISO/IEC17011:2004
 Assessment standards: ISO / IEC 17025:2005.

 

AOSC accreditation activitiy aims to bring benefits to the customers based on:
Advance technical capacity and management of laboratories.
Ensure the accuracy and reliability of test/ calibration results.

 

 

 

There are many test/calibration fields. Each test/calibration field contains many types of tests/calibrations. The accreditation of laboratories for tests / calibrations or specific types of tests / calibrations based on a legal basis is the standard test method or internal labratory method if that method achieves accuracy and reliability required. Standard test method may be specified in the Vietnam standards, ISO standards, the standards of other international organizations or standards of another country.

 

 

 

 

 Fields for Accreditation applicable for the eight areas of testing and calibration as follows:

1 Lĩnh vc thử nghiệm Cơ;

 

2 Lĩnh vc thử nghiệmĐiện – Điện tử;

A

3 Lĩnh vc thử nghiệm Hoá;

 

4 Lĩnh vc thử nghiệmSinhọc;

 

5 Lĩnh vc thử nghiệmVật liệu xây dng;

 

6 Lĩnh vc thử nghiệm không phá huỷ;

 

7 Lĩnh vĐo lườngvàHiệu chuẩn;

 

8 Lĩnh vc thử nghiệm dưcphẩm.

 

1.  Mechanical testing;

 

2.  Electrical – Electronic testing;

 

3.  Chemical testing;

 

4.  Biological testing;

 

5.  Material building  testing;

 

6.  Non-destructive testing;

 

7.  Measurement and Calibration testing;

 

8.  Pharmaceutical testing.

Related News